HDPE

HDPE BOCE

Uglavnom dolaze sortirane i prešane u bale. Kvalitet sortirnog procesa kao i onešićenost materijala, kao i kod prethodno navedenih materijala, ovisi od zemlje i regije iz koje dolazi, odnosno razvijenosti kako ekologije i primjenjene tehnologije za tretman otpada tako i ekološkoj svijesti populacije. U ovakvim situacijama MAPA ReTech CompactTech reciklažni sustavi su pokazali iznimne rezultate i kvalitetu dobivenog materijala, kao i rentabilnost cijelokupnog reciklažnog procesa.

HDPE KANISTRI

U velikoj većini se radi o glomaznim monofrakcijama i u cijelokupnom reciklažnom procesu najznačajnije mjesto zauzima kvalitetna priprema odnosno pred usitnjavanje ulaznog materijala. Sam proces pranja, budući da se radi o krutom termoplastičnom materijalu je relativno jednostavan. Ovisno o sadržaju kanistera materijal je često kontaminiran uljem, mastima ili kemikalijama što iziskuje kvalitetna tretman procesne vode. MAPA ReTech je zajedno sa partnerskom tvrtkom razvila kompaktan i vrlo efikasan sustav za prečišćavanje vode i ova tehnologija je u standardnoj ponudi sa svim našim reciklažnim linijama.

TP Strojevi d.o.o.

Ulica Braće Kavurić 12
44000 Sisak
HRVATSKA